Ar tavo sugyventinis paveldės tavo turtą?
Data: 2010.07.18 14:13
Tema: Kita informacija


Dviems žmonėms ėmus gyventi kartu ir vesti bendrą ūkį nedaugeliui iš jų ateina į galvą pasirūpinti turto paveldėjimo klausimais. Tačiau nelaimės ateina netikėtai, tad kiekvienas apdairus žmogus turėtų pasirūpinti, kad jo palikimas atitektų artimiesiems.

Geriausias būdas artimų žmonių porai sutvarkyti paveldėjimo klausimus yra testamentas, nes jei velionis nesudarė testamento, bus paveldima pagal įstatymą. Civilinis kodeksas užtikrina, kad gyvas sutuoktinis neliktų „ant ledo“ po testamento neparašiusio sugyventinio mirties. Sutuoktinis paveldi kartu su pirmos eilės įpėdiniais - vaikais, o jei vaikų nėra ar jie atsisako palikimo, kartu su antros eilės įpėdiniais – tėvais ir vaikaičiais. Jei nėra ir šių įpėdinių, sutuoktinis paveldi visą palikimą. Kai pirmos eilės įpėdinių – vaikų – daugiau nei trys, sutuoktinis palikimą su jais paveldi lygiomis dalimis, o kai vaikų trys ir mažiau, sutuoktiniui tenka ketvirtadalis palikimo. Paveldint su antros eilės įpėdiniais – tėvais ir vaikaičiais – sutuoktiniui priklauso pusė palikimo.

Tačiau Civiliniame kodekse nenumatyta, kad nesusituokusiam gyvenimo draugui, nors ir daug metų su velioniu gyvenusiam po vienu stogu, pagal įstatymą priklausytų kokia nors palikimo dalis. Be testamento jis neturės jokios teisės į palikimą. Tad testamento sudarymas pirmiausiai aktualus poroms, kurios Lietuvos Respublikoje neturi teisės susituokti, pavyzdžiui tos pačios lyties poroms, bei kitiems asmenims, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nenori tuoktis.

Testamento surašymas nėra sudėtinga procedūra. Testatorius – turtą paliekantis žmogus – testamentą turi sudaryti pats, laisva valia, niekieno neverčiamas, be suklydimo. Testamentas galios, jei testatorius bus veiksnus, o testamento turinys bus teisėtas ir suprantamas. Net jei testamente yra teksto klaidų, netiksliai įvardinti asmenys, tai neturės reikšmės, jei iš turinio bus aiški testatoriaus valia. Testamentu galima palikti visą savo turtą ar jo dalį vienam ar keliems asmenims. Jei dėl klaidos, pasikeitusių aplinkybių ar kitų priežasčių testamentu paliekama daugiau turto, nei jo yra, kiekvieno įpėdinio dalis atitinkamai sumažinama, jei paliekama mažiau turto, nei yra, įpėdinių dalys atitinkamai didinamos arba likutis paveldimas pagal įstatymą. Tokiu reguliavimu siekiama užtikrinti, kad nežymios, nereikšmingos klaidos surašant testamentą neužkirstų kelio paveldėti asmenims, kuriuos parinko pats testatorius.

Neretai testamentuose nurodomas asmuo, kuris rūpinsis palaikų laidojimu, paprastai vadinamas „laidojančiuoju asmeniu“. Testatorius išreiškia savo valią dėl palaikų likimo (laidojimo, kremavimo, perdavimo naudoti mokymo tikslais ir t.t.), gali nurodyti vietą, jei, žinoma, jam priklauso kapavietė, išreikšti norą dėl apeigų, nurodyti kitus reikalavimus, o laidojantysis asmuo įvykdo testatoriaus valią. Testamente nėra būtina reikšti valios dėl palaikų laidojimo, tai galima padaryti ir kitu tinkamai patvirtintu (paprastai notaro) valios pareiškimo dokumentu.

Reikia pabrėžti, kad testamentas ne visais atvejais nesusituokusios poros paveldėjimo klausimus išsprendžia taip pat efektyviai kaip sutuoktinių. Tik sutuoktiniai gali sudaryti bendrąjį sutuoktinių testamentą, kuriuo vienas kitą paskiria savo įpėdiniu, paveldinčiu visą mirusio sutuoktinio turtą. Jei nesusituokę sugyventiniai nori vienas kitą paskirti savo įpėdiniu, kiekvienas jų turi tai nurodyti savo testamente. Be to paveldimas turtas yra apmokestinamas paveldimo turto mokesčiu. Sugyventinis privalo sumokėti šį mokestį, nors sutuoktiniai nuo jo yra atleidžiami. Galiausiai Civilinis kodeksas numato teisę į privalomąją palikimo dalį, kurią turi palikėjo sutuoktinis, tėvai, vaikai bei įvaikiai, kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas. Toks asmuo paveldi pusę tos dalies, kuri jam tektų pagal įstatymą, jei testamentu neskirta didesnė dalis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje Nr. 3K-3-173/2009 išaiškino, jog sprendžiant ar asmeniui reikalingas išlaikymas, reikia atsižvelgti ne į paskiras aplinkybes, pavyzdžiui nedarbingumo lygį ar invalidumą, bet į faktų visumą – jei sutuoktiniui trūksta pakankamai pajamų būtinoms gyvenimo reikmėms ir jis neturi objektyvios galimybės jų gauti, tuomet sutuoktinis įgyja teisę į privalomąją palikimo dalį. Tokiu reguliavimu siekiama garantuoti, kad žmogus neatsidurtų itin sunkioje materialinėje padėtyje. Šiuo atveju verta paklausti, kodėl įstatymų leidėjas, siekdamas tokio iš pirmo žvilgsnio kilnaus tikslo, iš vienos pusės nusprendė saugoti tik sutuoktinius? Jei siekiama užtikrinti asmens, kurio sugyventinis mirė, materialinę gerovę, tačiau kaip būtina to užtikrinimo sąlyga numatoma ne visiems žmonėms prieinama santuoka, tuomet reiktų suvokti, kad tam tikrai daliai žmonių bus užkirstas kelias gauti tokią apsaugą.

Kaip surašyti testamentą?

Testamentas gali būti dviejų formų – oficialusis ir asmeninis. Paprastai oficialųjį testamentą padeda surašyti notaras. Testamente nurodoma vieta ir laikas, jis surašomas dvejais egzemplioriais. Dokumentą notaras perskaito arba vienam testatoriui, arba dalyvaujant ir liudytojams. Testatorius pasirašo testamentą, kurį notaras tvirtina testatoriaus akivaizdoje ir registruoja notariniame registre. Vienas testamento egzempliorius lieka pas notarą, kitas duodamas testatoriui. Jei tarp egzempliorių yra neatitikimų, pirmenybė teikiama notaro saugomam egzemplioriui, jei jame nėra neaptartų išbraukimų, ištaisymų ar ištrynimų. Negalima ginčyti oficialiojo testamento sudarymo fakto.

Asmeninis testamentas turi daugiau formalių reikalavimų. Jis privalo būti surašytas testatoriaus ranka, jame nurodomas testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta, testatoriaus parašas. Kita vertus asmeninis testamentas gali būti surašytas bet kokia kalba, nereikalaujama naudoti teisinių formuluočių, testatoriui pakanka aiškiai išreikšti savo paskutinę valią. Vietos ar laiko nenurodymas daro testamentą negaliojantį, išskyrus atvejus, kai testamento sudarymo vietą ir laiką galima nustatyti kitais būdais. Negalioja akivaizdžiai nebaigtas ar nepasirašytas asmeninis testamentas. Įstatymas leidžia asmeniniame testamente testatoriui ranka daryti pataisymus, aptartus išbraukymus. Surašytą asmeninį testamentą galima perduoti saugoti notarui. Testamentą perduoda pats testatorius užklijuotame voke, kurį antspauduoja ir pasirašo notaras bei testatorius. Notaras surašo aktą, kuris fiksuoja testamento priėmimą saugoti bei nurodo įvairias faktines aplinkybes. Šis aktas taip pat pasirašomas testatoriaus ir notaro. Įvykdžius šias procedūras asmeninis testamentas prilyginamas oficialiajam. Jei asmeninis testamentas neperduodamas saugoti notarui, jis po testatoriaus mirties per vienerius metus turi būti pateiktas teismui patvirtinti, mat tokiu atveju galioja tik teismo patvirtintas asmeninis testamentas.
Taigi prisiminkime:
Oficialusis testamentas paprastai surašomas su notaro pagalba.
Asmeninis testamentas surašomas paties testatoriaus:
• turi būti surašomas ranka
• turi būti nurodytas testatoriaus vardas ir pavardė
• turi būti nurodyta testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta
• turi būti testatoriaus parašas
• reikia perduoti saugoti notarui arba po testatoriaus mirties testamentą reikės patvirtinti teismine tvarka

Nėra ypatingų reikalavimų testamento turiniui. Testamento turinys turi būti teisėtas ir suprantamas. Štai keli testamentų pavyzdžiai:

2010 02 11
Gedimino prospektas 2-22,
Vilnius, Lietuva

Aš, Vardenis Pavardenis [asmens kodas] gyvenantis adresu [gyvenamoji vieta], būdamas visiškai veiksnus, laisva valia, niekieno neverčiamas išreiškiu savo paskutinę valią šiuo TESTAMENTU ir priimu šiuos sprendimus:

1. Testamento vykdytoju skiriu Joną Petrauską [asmens kodas, gyvenamoji vieta].
2. Mano palaikus laidojančiu asmeniu paskiriu Joną Petrauską. Jonui Petrauskui nurodau pasirūpinti, kad mano palaikai būtų kremuoti, o pelenai išbarstyti į Dubysos upę, esančią Lietuvos Respublikoje.
3. Jonui Petrauskui palieku visas savo turtines teises bei pareigas bei asmenines neturtines teises.
4. Savo vaiko Zigmo Vardenio [asmens kodas] globėju skiriu Joną Petrauską.

PARAŠAS
Vardenis Pavardenis

2010 02 11
Gedimino prospektas 2-22,
Vilnius, Lietuva

Aš, Vardenis Pavardenis [asmens kodas] gyvenantis adresu [gyvenamoji vieta], būdamas visiškai veiksnus, laisva valia, niekieno neverčiamas išreiškiu savo paskutinę valią šiuo TESTAMENTU ir priimu šiuos sprendimus:

1. Testamento vykdytoju skiriu Joną Petrauską [asmens kodas, gyvenamoji vieta].
2. Mano palaikus laidojančiu asmeniu paskiriu Joną Petrauską. Jonui Petrauskui nurodau pasirūpinti, kad mano palaikai būtų kremuoti, o pelenai išbarstyti į Dubysos upę, esančią Lietuvos Respublikoje.
3. Jonui Petrauskui palieku visas turtines teises bei pareigas bei asmenines neturtines teises,
išskyrus turtą, kurį palieku savo tėvui Kęstui Pavardeniui [asmens kodas], gyvenančiam adresu [gyvenamoji vieta] ir mamai Janinai Pavardenienei [asmens kodas], gyvenančiai adresu [gyvenamoji vieta].
4.Savo tėvui Kęstui Pavardeniui ir mamai Janinai Pavardenienei palieku gyvenamąjį butą, esantį Gedimino prospekte 2-22, Vilniuje ir visus bute esančius daiktus.
5. Savo vaiko Zigmo Vardenio [asmens kodas] globėju skiriu Joną Petrauską.

PARAŠAS
Vardenis PavardenisŠis straipsnis Tolerantiško jaunimo asociacijos vykdomo projekto „Kovok už save - už LGBT teises“ vienas iš veiklos rezultatų. Projektą remia Nyderlandų karalystės ambasada Vilniuje ir Nyderlandų karalystės užsienio reikalų ministerija.

Šis straipsnis yra Visuomeninė Lietuvos
LGBT+ svetainė
https://www.gayline.lt

Šio straipsnio URL:
https://www.gayline.lt/article.php?sid=4396