Paciento atstovavimas
Data: 2010.07.18 14:55
Tema: Kita informacija


Kai asmuo pradeda naudotis sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepriklausomai nuo to ar jis sveikas, ar ligonis, jis tampa pacientu. Tarp jo ir sveikatos priežiūros įstaigos atsiranda teisiniai santykiai, pasireiškiantys įvairiomis abipusėmis teisėmis ir pareigomis. Tačiau neretai dėl ligos ar kitų priežasčių pacientas negali naudotis savo teisėmis ir įgyvendinti pareigų – tokiu atveju jam reikalingas atstovas.

Pacientui nuo 16 metų atstovaujama dvejais pagrindais – pagal įstatymą arba pagal pavedimą. Pirmenybė teikiama asmens iniciatyvai nurodyti atstovą. Atstovas pagal įstatymą pacientui atstovauja tik tada, kai nėra atstovo pagal pavedimą.

Pagal Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą, jei pacientas nuo 16 metų negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų (pavyzdžiui pacientas yra be sąmonės), jam atstovauja sutuoktinis, o jei jų nėra – vienas iš tėvų (įtėvių) ar vienas iš pilnamečių vaikų. Tačiau įstatyminiais atstovais vienas kitam negali būti nesusituokę sugyventiniai. Tad gali iškilti problema, kad pacientui artimiausias žmogus, kuris tikėtinai geriausiai žino jo norus ir prioritetus, negalės priimti jokių sprendimų. Ar dažnai žmogaus tėvai ar vaikai gali geriau užtikrinti asmens interesus nei jo gyvenimo draugas? Tos pačios lyties žmonių poros negali savo santykių formalizuoti santuoka, todėl įstatyminis paciento atstovavimas joms apskritai nepasiekiamas. O juk atstovas yra itin atsakingas už paciento gerovę, jis ne tik už pacientą įgyja teises ir vykdo pareigas, bet jam, pavyzdžiui, patikima informacija apie sveikatos būklę, kuri nesuteikiama pačiam pacientui, jei manoma, kad tokios informacijos suteikimas galėtų pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų gyvybei.

Paskyrus atstovą pagal pavedimą tokių problemų nelieka. Atstovą galima paskirti dvejais būdais – kreipiantis pas notarą arba pasirašytinai savo medicinos dokumentuose. Asmeniui tereikia nuvykti į kliniką, kurioje jis yra užsiregistravęs, administracijos paprašyti anketos, kurioje galėtų nurodyti savo atstovą, ją užpildyti ir pasirašyti. Arba galima pavedimą įforminti notarine tvarka, tuomet reiktų kreiptis į notarą dėl pavedimo atstovauti pacientą.

Vaikui iki 16 metų bet kokiu atveju atstovauja tik atstovai pagal įstatymą. Paprastai tokiu atstovu būna vienas iš tėvų. Jei vaikas liko be tėvų globos, jam atstovaus paskiras globėjas ar rūpintojas arba globos ar rūpybos institucijos, kurioje vaikas apgyvendintas, paskirtas asmuo.

Globėjai taip pat atstovauja asmenims, kurie, nors ir sulaukę 16 metų, yra teismo pripažinti neveiksniais. Teismas gali asmenį pripažinti neveiksniu, atsiradus dviems būtinoms aplinkybėms: 1) Asmuo serga psichine liga arba proto negalia; 2) Asmuo negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. Tokiam asmeniui yra nustatoma globa, jo globėjui tenka už asmenį įgyti teises ir vykdyti pareigas. Akivaizdu, jog joks neveiksniu pripažintas žmogus negali tinkamai kaip pacientas įgyti teisių ir prisiimti pareigų, tad jo globėjas tampa įstatyminiu paciento atstovu. Globėju skiriamas veiksnus fizinis asmuo jo rašytiniu sutikimu. Skiriant atsižvelgiama į asmens moralines ir kitas savybes, galimybę įgyvendinti globėjo funkcijas, santykius su neveiksniu asmeniu, globėjo pageidavimą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Įstatymuose nekeliami ypatingi giminystės ar santuokos reikalavimai, tad globėju gali tapti ir tokį pageidavimą išreiškęs nesantuokinis sugyventinis. Neveiksnus asmuo teismo posėdyje gali išsakyti nuomonę dėl globėjo kandidatūros, tačiau galutinį sprendimą dėl globėjo priima teismas.

Jei asmuo piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais, narkotikais, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis, jis gali būti teismo tvarka pripažintas ribotai veiksniu. Ribotai veiksnus pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir įgyvendina pats tiek, kiek jų jam nėra apribojęs teismas.

Šis straipsnis Tolerantiško jaunimo asociacijos vykdomo projekto „Kovok už save - už LGBT teises“ vienas iš veiklos rezultatų. Projektą remia Nyderlandų karalystės ambasada Vilniuje ir Nyderlandų karalystės užsienio reikalų ministerija.

Šis straipsnis yra Visuomeninė Lietuvos
LGBT+ svetainė
https://www.gayline.lt

Šio straipsnio URL:
https://www.gayline.lt/article.php?sid=4397